Všeobecné obchodní podmínky

GEO o.s.

CHALLENGE ZONE – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY[1]

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.1 Všechny únikové hry CHALLENGE ZONE jsou provozovány neziskovou společností GEO o.s.,
se sídlem Komenského 579, 272 01 Kladno, Česká republika, IČ: 01336088, vedená u Městského soudu v
Praze, spisová značka L 25240 (dále jen “Společnost“) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto
vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České
republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České
republiky.
1.2 Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním
aktuálního znění VOP na webových stránkách Společnosti www.challengezone.cz
2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2.1 Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované Společností je bezpodmínečné
dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního
vztahu se Společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (“účastník”).
Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora
příslušné únikové hry, může být vyloučen z herních prostorů Společnosti na základě rozhodnutí operátora
či vedení Společnosti bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části
2.2 Před vstupem do příslušné únikové hry, účastník je povinen podepsat prohlášení potvrzující
skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat
(“prohlášení účastníka”). Bez podpisu prohlášení účastníka nebude možné příslušného účastníka vpustit
do rezervované únikové hry (bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části).
2.3 Účastník se účastní v únikové hře na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
2.4 Únikové hry provozované Společností obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé
prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu
trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou
účastníci monitorováni zkušeným operátorem dané hry, a to buď prostřednictvím odposlechů a video
přenosů z dané hry nebo fyzickou přítomností.
2.5 Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným
obdobným onemocněním, tento účastník by měl tuto skutečnost sdělit operátorovi dané únikové hry a
zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy
platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.
2.6 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude
kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu
trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného
vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení
únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to
bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné
poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení.
2.7 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou,
nebude vpuštěn do herních prostor Společnosti, a to na základě rozhodnutí operátora či vedení
Společnosti. Dále platí, že Společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě
uvážení operátora či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních
/ bezpečnostních / operativních důvodů.
2.8 Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor Společnosti s jakýmikoliv zbraněmi
či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či
zaměstnanců Společnosti. V herních prostorách Společnosti či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně
zakázáno kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých
osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně

způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných účastníků.
2.9 Účastníci jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v uzamykatelných
boxech umístěných v prostorách recepce. Společnost neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních
věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.
2.10 Ve hrách jsou užity technologie emitující magnetická či elektromagnetická pole. Osoby s
kardiostimulátory či obdobnými zařízeními se mohou na konkrétní informace doptat obsluhy hry.
Provozovatel se však v každém případě zříká odpovědnosti za jakékoli zdravotní komplikace spojené s
touto skutečností.
3. OBCHODNÍ PRAVIDLA
3.1 Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu Společnosti či v obchodních prostorách Společnosti
jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v
závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob.
Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu Společnosti a k nahlédnutí v obchodních
prostorách Společnosti.
V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným
počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené
hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny vstupného v daném
případě, případný přeplatek vzniklý na straně účastníka se účastníkovi nevrací.
V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným
počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené
hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného v daném
případě, účastník je povinen vzniklý nedoplatek Společnosti uhradit.
Vstupné může být uhrazeno v hotovosti nebo převodem na účet, avšak vždy před zahájením příslušné
únikové hry.
3.2 V případě zarezervování termínu pro příslušnou únikovou hru na rezervačním systému
Společnosti je účastník si oprávněn zvolit z následujících variant úhrady: (i) uhradit rezervační poplatek
ve výši 400,- Kč (který bude následně odečten z celkové ceny vstupného) a zbývající část ceny vstupného
následně uhradit před zahájením rezervované únikové hry; nebo (ii) uhradit celou částku vstupného v
okamžiku potvrzení své rezervace v rezervačním systému Společnosti.
3.3 Pokud účastník zruší svou rezervaci pro zvolenou únikovou hru déle než 24hodin před
rezervovaným termínem, Společnost mu vrátí 100% účastníkem uhrazené částky. Pokud účastníkem zruší
svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry, Společnost je oprávněna
účastníkovi naúčtovat částku až do výše celkové ceny hry, nejméně však 400,- Kč, jako sankční poplatek
za zrušenou rezervaci a tuto částku si započíst vůči účastníkem uhrazenému rezervačnímu poplatku.
3.4 Týdenní rozvrhy únikových her se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení
Společnosti.
3.5 Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové akce jsou vítány a mohou být
předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte Společnost, a to
buď mailem: challengezone.cz@gmail.com nebo telefonicky: +420 608 772227.
3.6 Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním
mailu/SMS zaslaném Společností následně po provedení rezervace. Prosím vezměte na vědomí, že lokace
pro jednotlivé únikové hry se mohou lišit.
3.7 Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou
přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas
nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho
části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním
termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení operátora
či vedení Společnosti.
3.8 Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 10let. Účastníci mladší než 15 let musí být

v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.
3.9 Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem
uhrazeného vstupného.
4. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ
4.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách
Společnosti je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a
okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Operátoři hry Vám rádi udělají
upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách za tímto účelem vyhrazených.
4.2 Účastníci jsou tímto Společností laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu
jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek
z únikové hry i všem ostatním účastníkům.
5. Dárkové poukazy (vouchery)
5.1 Dárkové poukazy (vouchery) CHALLENGE ZONE vystavené a prodávané Společností jsou
poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží
v kterékoliv z provozoven CHALLENGE ZONE, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého
výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 6 osob.
5.2 Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz CHALLENGE ZONE platí po dobu
šesti měsíců ode dne vystavení. Dárkové poukazy vystavené v prosinci 2016 mají prodlouženou platnost
do 1.7.2017.
5.3 Ceny dárkových poukazů se mohou na jednotlivých pobočkách CHALLENGE ZONE a v čase
lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem
zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena
dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru není povinen rozdíl v cenách
doplatit.
5.4 Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích
distributorů, může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění
garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak
platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.
5.5 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými
Společností či individuálně nabízenými kteroukoliv z provozoven CHALLENGE ZONE.
6. Omezení odpovědnosti
6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Společnosti mají pouze informativní a
propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či
nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Společnosti a používání služeb a odkazů na těchto
stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.
6.2 V průběhu poskytování svých služeb bude Společnost maximálně usilovat o naplnění očekávání a
splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Společnost nebude odpovědná za
výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”,
které Společnost nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy,
požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).
6.3 Společnost není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout
v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách Společnosti. Společnost nebude rovněž
odpovědna za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší
moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.
6.4 Webové stránky Společnosti mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a

jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů
webových stránek Společnosti, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Společnosti
s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na
těchto stránkách třetích osob.
6.5 Webové stránky Společnosti obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli.
Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků,
zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr
informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Společnosti. Vyplněním rezervačního
formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.
6.6 Společnost není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s
používáním webových stránek Společnosti a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.
6.7 Společnost není odpovědná za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů
obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační systém Společnosti.
6.8 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Společnosti vůči účastníkovi je výše odpovědnosti
omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených Společností.
7. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her provozovaných Společností jsou
pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech Společnosti v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”). Jakékoliv
osobní údaje získané Společností mohou být použity pouze pro potřeb Společnosti a v žádném případě
nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu účastníků, Společnost používá osobní
údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5
odstavec 6 Zákona.

[1] CHALLENGE ZONE – verze 01.10.2017